Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,903,173

 Sàn phẳng bê tông ứng lực trước căng sau thiết kế theo phương pháp khung tương đương và phương pháp phần tử hữu hạn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hoài Chính - Lê Khắc Hùng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 4(45).2011;Từ->đến trang: 65-74;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc nghiên cứu ứng dụng bê tông ứng lực trước ở Việt Nam ngày càng phát triển, các tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông ứng lực trước cũng được tiến hành biên soạn làm cơ sở cho các đơn vị trong nước nhanh chóng đưa loại kết cấu này ứng dụng vào thực tế. Đối với ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp có tiêu chuẩn hiện hành TCXDVN 356:2005 và các tài liệu hướng dẫn chỉ đề cập chủ yếu đến thiết kế cấu kiện dầm bê tông ứng lực trước. Ngoài tiêu chuẩn đó ra thì một số tác giả đã và đang tập trung nghiên cứu các phương pháp tính toán của tiêu chuẩn ACI nhằm áp dụng vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Trong bài báo này, căn cứ vào kết quả tính toán trên công trình cụ thể, các tác giả đã phân tích, so sánh, đánh giá hiệu quả của việc thiết kế sàn phẳng ứng lực trước (ƯLT) tính toán theo hai phương pháp khung tương đương và phương pháp phần tử hữu hạn và đưa ra nhận xét.
ABSTRACT
The research and application of post- tensionned concrete in Vietnam is developing, the standard design, construction and testing the post- tensioned concrete structures was conducted as a basis for compiling quickly this structure in real applications. For the civil and industrial construction, the current standards TCXDVN 356:2005 and the documentation only refers mainly to design structures post- tensioned concrete beams. In addition to that standard, some authors have been focusing on the method of calculation of standard ACI to apply to the specific conditions of Vietnam. In this article, based on result calculated in practical construction, the author has made analytical, comparisons and estimations the effect of the post- tensioned concrete flat slab designed according to Equivalent Frame Methode (EFM)and Finite Element Methode (FEM) and comments.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn