Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ảnh hưởng của các tham số ăn mòn lên tốc độ ăn mòn cốt thép trong kết cấu bê tông
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đào Ngọc Thế Lực - Đào Ngọc Thế Vinh - Trương Hoài Chính
Nơi đăng: Tạp chí Hội thảo Quốc tế CONCRETE 2011- Building a Subtainable Future - Perth, WA October 2011; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Tóm tắt: Dưới tác động của ăn mòn, tốc độ ăn mòn cốt thép trong kết cấu bê tông bị ảnh hưởng bởi các tham số khác nhau có thể thay đổi trong một phạm vi rộng. Như vậy, cần có một nghiên cứu chi tiết về ảnh hưởng của sự biến đổi các tham số tốc độ ăn mòn. Trong bài báo này, sau khi một đánh giá sơ lược về động học của ăn mòn, một phần tử tự do Galerkin được mô hình cho mô phỏng tế bào vĩ mô được đề xuất. Mô hình được đề xuất sau đó được sử dụng để nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay đổi trong tất cả các tham số ăn mòn vào tốc độ ăn mòn cốt thép trong kết cấu bê tông. Các mối quan hệ giữa các thay đổi về tốc độ ăn mòn và thay đổi trong mỗi tham số ăn mòn được trình bày cho các vùng tuyến tính và phi tuyến của các đường cong thay đổi. Ngoài ra, quan sát về ảnh hưởng của tất cả các tham số ăn mòn và tỷ lệ anode-cathode vào tốc độ ăn mòn cũng được thực hiện.
ABSTRACT
Synopsis: The corrosion rate of steel reinforcement in concrete structures under corrosion attack is influenced by various parameters that may vary over a wide range. A detailed investigation on the effect of variation in these parameters on corrosion rate is thus highly desirable. In this paper, after a brief review of kinetics of corrosion, an Element-free Galerkin model for macro-cell simulation is proposed. The proposed model is then used to study the effect of variation in all eight corrosion parameters on the corrosion rate of steel reinforcement in concrete structures. Relationships between changes in corrosion rate and changes in each corrosion parameter are presented for both linear and nonlinear regions of the change curves. In addition, observations on the effect of all corrosion parameters and of the anode-to-cathode ratio on corrosion rate are also made.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn