Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Sử dụng phần mềm PTS1 để phân tích, tính toán sàn phẳng bê tông ứng lực trước căng sau theo TCXDVN 356:2005
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Trương Hoài Chính
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 5(54);Từ->đến trang: 8 - 14;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc tính toán độ võng thực chất là việc xác định độ cong của cấu kiện dưới tác dụng của tải trọng ngắn hạn, dài hạn cũng như ảnh hưởng của lực căng trước. Có thể căn cứ vào mô men ở từng tiết diện để tính ra độ cứng của nó rồi xác định độ võng, tuy nhiên như vậy dẫn đến quy trình tính toán quá phức tạp. Để đơn giản và giảm khối lượng tính toán, TCXDVN 356:2005 cho phép xem độ cứng là không thay đổi trên đoạn cấu kiện có mô men cùng dấu và độ cứng được xác định theo mô men lớn nhất của đoạn cấu kiện đó. Bài báo này đề cập đến việc áp dụng phần mềm (PTS1) tính toán độ cứng B nhằm hỗ trợ dễ dàng cho việc tính toán độ võng của sàn bê tông ứng lực trước căng sau theo TCXDVN 356: 2005 trong thực tế thiết kế công trình.
ABSTRACT
The calculation of deflection is essentially the determination of the curvature of the structures under the effect of short-term load as well as long-term effects of previous tension. It can be based on the moment in each section to calculate its stiffness and then determine the deflection, but such a process leads to complicated calculations. To simplify and reduce the amount of calculation and the code TCXDVN 356:2005 allows stiffness to be unchanged on the structural components with the same sign monent and stiffness is determined by the maximum moment of such structures. In this article, the PTS1 sofware is used to determine the stiffness B to make it easy for calculating the deflection of post- tensioned concrete flat slab in accordance with TCXDVN 356:2005 in actual design work.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn