Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,903,201

  Nghiên cứu quy trình thu hồi Silica từ tro trấu, ứng dụng tổng hợp phụ gia cho xi măng mác cao (Phần 1)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  TS. Huỳnh Quyền1, TS. Trương Hoài Chính2
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 8(57)- 2012;Từ->đến trang: 8 - 14;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, nghiên cứu ứng dụng các phế phụ phẩm trong quá trình sản xuất nông nghiệp vào sản xuất vật liệu xây dựng có giá trị, nhằm giải quyết vấn đề ô nhiểm môi trường, góp phần xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp bền vững là một trong những mục tiêu đang được các nhà nghiên cứu quan tâm và thực hiện, đặc biệt trong điều kiện đặc thù của Việt Nam. Với mục tiêu thu hồi silica từ tro trấu để dùng làm phụ gia cho xi măng, nghiên cứu của chúng tôi được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm các nghiên cứu liên quan đến thu hồi Silica từ tro trấu. Giai đoạn 2, nhóm nghiên cứu sẽ thực hiện các nghiên cứu khảo sát khả năng sử dụng silica sản phẩm làm phụ gia cho xi măng mác cao. Trong khuôn khổ của báo cáo này, nhóm tác giả trình bày các kết quả nghiên cứu của giai đoạn 1. Kết quả nghiên cứu là cơ sở quan trọng cho việc xác định một quy trình hoàn thiện trong công nghệ sản xuất Silica từ tro trấu để dùng làm phụ gia cho xi măng mác cao tại Việt Nam.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
In recent years, researching and applicating the waste by-products in the agricultural production activities for valuable building materials production to solve environmental polution problems is being carried out. This subject enhance the value of agricultural production and contributes also to construct a sustainable agricultural development. In particular for the country, the agriculture plays to mainstream for economic development, such as Viet nam. With objective is the silica for cement additives production from Rice Hush Ash (RHA), our study is divided into two phases. Phase 1 includes research related to recovery of silica from RHA and in phase 2, we will perform exploratory research the possibility of using silica as an additive products for high quality cement production. In this paper, we only present the results of the phase 1. The research results of phase 1 is an important basis for phase 2 study and may be used for definition a complete process for silica production technology from RHA in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn