Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,903,177

 Qúa trình sử dụng kết cấu bê tông ứng lực trước tại Việt Nam và những bài học kinh nghiệm
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy co
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hoài Chính - Võ Trang Thắng
Nơi đăng: Tạp chí KHCN - ĐHĐN; Số: 5(66);Từ->đến trang: 7-14;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, tình hình ứng dụng kết cấu bê tông ứng lực trước (ƯLT) trong các công trình xây dựng (giao thông, dân dụng, công nghiệp) được chủ đầu tư và các nhà thiết kế áp dụng rộng rãi. Với kết cấu bê tông ứng lực trước, tuy có nhiều ưu thế vượt trội hơn so với bê tông cốt thép thường như: vượt nhịp lớn, không gian linh hoạt, giảm khối tích công trình một cách hợp lý dẫn đến hiệu quả kinh tế trong đầu tư xây dựng công trình. Tuy nhiên trong quá trình ứng dụng kết cấu này trong thực tế phải qua nhiều giai đoạn như: lập dự án đầu tư, thiết kế, lập biện pháp thi công, ứng dụng công nghệ, sử dụng vật liệu ứng lực trước cho công trình, trình độ công nghệ của đơn vị thi công...trong các quy trình này đã bộc lộ những điểm cần lưu ý để có thể phát huy tốt nhất những ưu điểm của loại kết cấu này và hạn chế những rủi ro có thể xảy ra đối với chủ đầu tư dự án, đơn vị thiết kế cũng như nhà thầu thi công.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
Currently, the application of the post- tensioned concrete structure (PT) in the construction (transportation, building, industrial) accepted by investors and the wider application design. With the post- tensioned concrete structure, but more predominant than reinforced concrete, such as: large span, spatial flexibility, reduced volume works reasonably lead to effective economy in construction investment.
But in the process of structural applications in the actual construction work must go through several stages such as: establishment of investment projects, deployment design, construction methods, technology application and use pre-stressed materials for the project, the technological level of execution units ... in the process reveals the noteworthy points to best promote the advantages of this type of structure and limit the possible risks for the project owner, design units and contractors.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn