Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,903,140

 
Tính toán so sánh việc bố trí cốt kép trong dầm bê tông cốt thép theo các Tiêu chuẩn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hoài Chính - Võ Công trứ
Nơi đăng: Tạp chí KH&CN- ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 5(78)/2014;Từ->đến trang: 1-5;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, có nhiều công trình xây dựng được nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, việc thiết kế tính toán các công trình này đã sử dụng các tiêu chuẩn khác nhau. Bài báo này nghiên cứu dầm bê tông cốt thép chịu uốn đặt cốt kép theo các Tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574:2012; Tiêu chuẩn Châu Âu Eurocode 1992-1-1 và Tiêu chuẩn Mỹ ACI 318-2002), qua tính toán rút ra kết luận về ảnh hưởng của cốt kép và sự khác nhau giữa các tiêu chuẩn. Trong đó Tiêu chuẩn TCVN 5574:2012 có giá trị nhỏ nhất trong ba Tiêu chuẩn (TCVN 5574:2012; Eurocode 1992-1-1 và ACI 318-2002). Tuy nhiên nếu tính tổng diện tích cốt thép chịu lực vùng kéo và nén thì giá trị xấp xỉ gần bằng nhau. Việc bố trí cốt thép chịu nén làm tăng độ cứng chống uốn của dầm, do đó làm giảm độ võng, tuy nhiên hiệu quả là không quá lớn so với lượng thép chịu nén phải bố trí.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
Currently, there are many buildings that are foreign investment in Vietnam , the design calculations of this work was the use of different standards . This paper studies reinforced concrete beams reinforced bending double under the Standard ( TCVN 5574:2012; 1992-1-1 Eurocode Standard and American Standard ACI 318-2002 ) , via calculated to draw conclusions about the impact of dual core and the differences between the standards. In the TCVN 5574:2012 which has the smallest value of the three standards (TCVN 5574:2012; Eurocode 1992-1-1 and ACI 318-2002). However, the total of reinforced area of the pull and the compression forces are pulling the approximate value of nearly equal. The compression reinforcement layout increases the bending stiffness of the beam, thereby reducing deflection, but the effect is not too large compared with a compression steel layout.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn