Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,902,772

 Nghiên cứu tác dụng của lực trước trong kết cấu sàn không dầm.
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Trương Hoài Chính
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
Số: T2006-02-09 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Nghiên cứu ảnh hưởng của ứng lực trước trong kết cấu sàn phẳng
Dùng trong tính toán các kết cấu sàn phẳng bê tông ứng lực trước của các công trình xây dựng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn