Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,901,859

 Xây dựng quy trình tính toán sàn bêtông ứng lực trước theo TCXDVN 356-2005.
Chủ nhiệm:  Trương Hoài Chính
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Thành viên:  
Số: T2007-02-37 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Đề xuất quy trình tính toán sàn bê tông ứng lực trước theo TCXDVN 356:2005
Dùng cho thiết kế tính toán kết cấu sàn bê tông ứng lực trước theo TCVN
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn