Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,658,414

 Sử dụng graphene đa lớp làm chất mang xúc tác trong phản ứng hydro hóa cinnamaldehyde nhằm thu được hydrocinnamaldehyde với độ chọn lọc cao
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hữu Trì
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật; Số: 116;Từ->đến trang: 76-81;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Vật liệu graphene đa lớp (FLG) đã được nghiên cứu sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong hơn thập niên vừa qua nhờ vào những tính chất ưu việt của chúng. Ở nghiên cứu này FLG đã được chế tạo từ ruột bút chì bằng phương pháp bóc tách cơ học và được ứng dụng làm chất mang cho hạt nano palladium (Pd). Xúc tác Pd/FLG được đánh giá các đặc trưng bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại như hấp phụ - giải hấp phụ đẳng nhiệt nitơ và xử lý số liệu theo lý thuyết BET, kính hiển vi điện tử quét (SEM), kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) và quang phổ Raman. Kết quả ứng dụng xúc tác cho phản ứng hydro hóa cinnamaldehyde (CAL) đã thu được hydrocinnamaldehyde (HCAL) với độ chọn lọc cao trên 94% khi độ chuyển hóa bằng 80%. Độ chọn lọc cao ở nghiên cứu này có thể đến từ hai lý do khác nhau, trước hết là do độ graphite hóa cao của chất mang FLG (IG/ID = 5,7), thứ hai có thể do kích thước của hạt nano Pd mang lại.
ABSTRACT
Few layer graphene (FLG) materials have been applied in different areas for over last decade thanks to their novel properties. In this work, FLG was produced from pencil lead by mechemical exfoliation method, this material was used as catalyst support for palladium (Pd) nanoparticles. Pd/FLG catalyst was characterised by several techniques including nitrogen adsorption - desorption isotherms (BET), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM) and Raman spectrum. The catalyst was tested for the selective hydrogenation of cinnamaldehyde (CAL) and the result showed a high selectivity towards the C=C bond, over 94% of hydrocinnamaldehyde (HCAL) obtained at 80% of CAL conversion. The high selectivity to HCAL in this work would be related to two different aspects, the first is the high graphitization degrees of FLG (IG/ID = 5,7), the second is the particle size of Pd.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn