Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,202

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Sử dụng amoni hydroxit trong tổng hợp cacbon nano ống biến tinh bằng nitơ. Tác giả: Trương Hữu Trì. Tạp chí KHCN Việt Nam. Số: xxx. Trang: xxx. Năm 2020. (Jun 13 2020 5:16AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất và đặc tính của nano compozit C-CNFs. Tác giả: Trương Hữu Trì. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: Vol. 18, No.6 (2020). Trang: 57-61. Năm 2020. (Jun 13 2020 5:19AM)
[3]Bài báo: TỔNG HỢP CARBON NANO SỢI TRÊN BỀ MẶT CARBON XỐP TỪ LPG. Tác giả: Trương Hữu Trì, Nguyễn Đình Lâm, Trần Nguyên Ngọc, Bùi Thị Hương Lan, Lê Đức Ngưu, Dương Thế Hy. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: Vol.17, No 5, 2019. Trang: 63-6. Năm 2019. (Jun 13 2019 4:15PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình chức hóa bề mặt carbon xốp lên hiệu suất và đặc tính của sản phẩm trong quá trình tổng hợp nano composite C-CNF. Tác giả: Dương Thế Hy, Lê Đức Ngưu, Phạm Hữu Linh, Nguyễn Đình Lâm và Trương Hữu Trì*. Tạp chí Hóa Học. Số: Tập 57, Số 6E1,2. Trang: 151-157. Năm 2019. (Dec 25 2019 9:28PM)
[5]Bài báo: Sử dụng graphene đa lớp làm chất mang xúc tác trong phản ứng hydro hóa cinnamaldehyde nhằm thu được hydrocinnamaldehyde với độ chọn lọc cao. Tác giả: Trương Hữu Trì. Tạp chí khoa học và công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật. Số: 116. Trang: 76-81. Năm 2017. (Jul 18 2017 2:27PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng ống than nano biến tính bằng nitơ làm chất mang cho xúc tác trong phản ứng hydro hóa chọn lọc cinnamaldehyde. Tác giả: Trương Hữu Trì* Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Phát triển khoa học và Công nghệ - ĐHQG TPHCM. Số: 20 (K1-2017). Trang: 20-29. Năm 2017. (Jul 18 2017 2:31PM)
[7]Bài báo: Tổng hợp carbon nano ống hiệu suất cao với sự có mặt hơi nước bằng phương pháp kết tụ hóa học trong pha hơi. Tác giả: Trương Hữu Trì, Bùi Thị Lập, Nguyễn Đình Lâm. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM. Số: 20 (9). Trang: 54-58. Năm 2017. (Jul 18 2017 2:35PM)
[8]Bài báo: Tổng hợp graphene đa lớp trên lá đồng bằng phương pháp kết tụ hóa học trong pha hơi. Tác giả: Trương Hữu Trì*, Lê Gia Trung, Phan Thanh Sơn, Nguyễn Đình Lâm*. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 7 (116). Trang: 84-87. Năm 2017. (Aug 4 2017 1:32PM)
[9]Bài báo: Sử dụng phương pháp bóc tách cơ học trong sản xuất vật liệu graphene đa lớp (FLG). Tác giả: Trương Hữu Trì. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 1 (110). Trang: 101-105. Năm 2017. (Mar 18 2017 1:54PM)
[10]Bài báo: TỔNG HỢP CARBON NANO SỢI TRÊN CÁC CHẤT MANG CÓ CẤU TRÚC. Tác giả: Trương Hữu Trì, Nguyễn Đình Lâm. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 3 (112). Trang: 149-152. Năm 2017. (May 6 2017 3:42PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế hệ thống đo trực tiếp hệ số dẫn nhiệt cho vật liệu rắn. Tác giả: Trương Hữu Trì, Phạm Hữu Cường. Tạp chí khoa học và công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật. Số: 115. Trang: 98-102. Năm 2016. (Mar 23 2017 1:28PM)
[12]Bài báo: Tổng hợp cacbon nano ống bằng phương pháp kết tụ hóa học trong pha hơi sử dụng ethane làm nguồn cacbon. Tác giả: Trương Hữu Trì. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà nẵng. Số: 7 (80). Trang: 63-66. Năm 2014. (Apr 14 2014 10:41AM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu đo và tính toán hệ số dẫn nhiệt của vật liệu silicon carbide dạng beta được tạo hình ở dạng cấu trúc tổ ong. Tác giả: Trương Hữu Trì, Daniel Schweich
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí khoa Khoa hoc Công nghệ các trường đại học kỹ thuật
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 98. Trang: 86-92. Năm 2014.
(Apr 14 2014 10:54AM)
[14]Bài báo: Tổng hợp cacbon nano ống biến tính bằng nitơ sử dụng phương pháp kết tụ hóa học trong pha hơi . Tác giả: Trương Hữu Trì, Nguyễn Đình Lâm
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 8 (69). Trang: 106-111. Năm 2013.
(Nov 8 2013 11:34AM)
[15]Bài báo: Ảnh hưởng của các điều kiện tổng hợp lên tính chất của cacbon nano ống biến tính bằng nitơ. Tác giả: Trương Hữu Trì, Nguyễn Đình Lâm
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Hóa học
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: 51 (6ABC). Trang: 410-416. Năm 2013.
(Nov 14 2013 8:08PM)
[16]Bài báo: Sử Dụng Silicon Carbide Dạng Beta Làm Chất Mang Trong Tổng Hợp Fischer-Tropsch. Tác giả: Trương Hữu Trì, Phạm Hữu Cường. Tạp Chí Dầu Khí. Số: 7/2012. Trang: 34-39. Năm 2012. (Aug 1 2012 4:58AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A Nitrogen-Doped Carbon Coated Silicon Carbide as a Robust and Highly Efficient Metal-Free Catalyst for Sour Gases Desulfurization in the Presence of Aromatics as Contaminants. Authors: Cuong Duong-Viet, Jean-Mario Nhut, Tri Truong-Huu, Giulia Tuci, Dinh Lam Nguyen, Yuefeng Liu, Charlotte Pham, Giuliano Giambastiani and Cuong Pham-Huu. Catalysis Science & Technology. No: doi.org/10.1039/D0CY00945H. Pages: xxx. Year 2020. (Jul 6 2020 4:30PM)
[2]Article: CO2 Methanation Under Dynamic Operational Mode Using Nickel Nanoparticles Decorated Carbon Felt (Ni/OCF) Combined with Inductive Heating. Authors: Wei Wang, Cuong Duong-Viet, Zhenxin Xu, Housseinou Ba, Giulia Tuci, Giuliano Giambastiani, Yuefeng Liu, Tri Truong-Huu, Jean-Mario Nhut, Cuong Pham-Huu. Catalysis Today. No: 2-2019. Pages: 1-8. Year 2019. (Feb 24 2019 2:52PM)
[3]Presentations: Carbon-based metal-free catalyst for selective oxidation of H2S in the presence of aromatics. Authors: Cuong Duong-Viet, Wei Wang, Housseinou Ba, Jean-Mario Nhut, Lam Nguyen-Dinh, Tri Truong-Huu, Cuong Pham-Huu. CRS-5 (Agios Nikolaos, Crete, Greece). Pages: 148-149. Year 2019. (Sep 11 2019 4:18PM)
[4]Article: Gaseous Nitric Acid Activated Graphite Felts as Hierarchical Metal-Free Catalyst for Selective Oxidation of H2S. Authors: Zhenxin Xu, Cuong Duong-Viet, Housseinou Ba, Bing Li, Tri Truong-Huu, Lam Nguyen-Dinh and Cuong Pham-Huu. Catalysts. No: 8, 145. Pages: 1-19. Year 2018. (May 21 2018 12:48PM)
[5]Presentations: Gaseous nitric acid activated macroscopic graphite felts as hierarchical metal-free catalyst for selective oxidation of H2S. Authors: Zhenxin Xu, Cuong Duong-Viet, Housseinou Ba, Bing Li, Tri Truong-Huu, Lam Nguyen-Dinh, Cuong Pham-Huu. Sociedade Portuguesa de Química. Pages: 64. Year 2018. (Jun 17 2019 12:44PM)
[6]Article: Silicon carbide foam decorated with carbon nanofibers as catalytic stirrer in liquid-phase hydrogenation reactions. Authors: Lai Truong-Phuoc, Tri Truong-Huu, Lam Nguyen-Dinh, Walid Baaziz, Thierry Romero, David Edouard, Dominique Begin, Izabela Janowska, Cuong Pham-Huu.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Applied Catalysis A. No: Volume 469. Pages: Pages 81-88. Year 2014. (Nov 8 2013 9:19AM)
[7]Presentations: Macroscopic carbon nanotubes foam with high specific surface area and full accessibility. Authors: Y. Liu, L.D. Nguyen, H. Ba, T. Truong-Huu, F. Vigneron, I. Janowska, D. Begin, C. Pham-Huu. 'CARBOCAT-V', June 2012 Bressanone - Brixen Italy, 2012. Pages: xxx. Year 2012. (Apr 14 2014 12:51PM)
[8]Article: Macroscopic shaping of carbon nanotubes with high specific surface area and full accessibility . Authors: Yuefeng Liu, Lam D. Nguyen, Tri Truong-Huu, Yu Liu, Thierry Romero, Izabela Janowska, Dominique Begin, Cuong Pham-Huu. Materials Letters. No: 79. Pages: 128 - 131. Year 2012. (Apr 26 2012 3:51PM)
[9]Article: Few-Layer-Graphene supporting Palladium nanoparticles with a full accessible effective surface for liquid-phase hydrogenation reaction . Authors: Tri Truong Huu, Kambiz Chizai, Izabela Janowska, Simona Moldovan, Olidiu Ersen, Lam D. Nguyen, Marc Jacques Ledoux, Cuong Pham-Huu, Dominique Begin. . Catalysis Today. No: Volume 189. Pages: 294-299. Year 2012. (May 10 2012 4:02PM)
[10]Article: Residence time distribution, axial liquid dispersion and dynamic–static liquid mass transfer in trickle flow reactor containing β-SiC open-cell foams. Authors: Meryem Saber, Tri Truong Huu, Cuong Pham-Huu, David Edouard. Chemical Engineering Journal. No: Volumes 185–186. Pages: 294–299. Year 2012. (Feb 22 2012 4:52PM)
[11]Article: Radial dispersion in liquid upflow through solid SiC foam beds. Authors: Tri Truong Huu, Régis Philippe, Patrick Nguyen, David Edouard, Daniel Schweich. Industrial and Engineering Chemistry Rechearch. No: Volume 50, Issue 8. Pages: 4329-4334. Year 2011. (Feb 22 2012 4:35PM)
[12]Presentations: Self-supported carbon nanotube (CNT) and few-layer graphene (FLG) beads with high external surface. Authors: Yuefeng Liu, Tri Truong Huu, Lam D. Nguyen, Izabella Janowska,Cuong Pham-huu
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. ISHHC XV-Berlin 2011, September 2011 Berlin-Germany (Poster). Pages: xxx. Year 2011. (Apr 14 2014 10:18AM)
[13]Article: The effective thermal properties of solid foam beds: Experimental and estimated temperature profiles. Authors: David Edouard, Tri Truong Huu, Cuong Pham Huu, Francis Luck, Daniel Schweich
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. International Journal of Heat and Mass Transfer. No: Vol 53, Issues 19-20. Pages: 3807-3816. Year 2010. (Feb 22 2012 4:24PM)
[14]Presentations: Radial Dispersion in Liquid Upflow Through Solid SiC Foam Beds. Authors: Tri Truong Huu, Régis Philippe, David Edouard, Daniel Schweich
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. 'Chisa 2010-ECCE 7', September 20010, Praha - Czech Republic (Poster)
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Pages: xxx. Year 2010.
(Apr 14 2014 10:08AM)
[15]Presentations: Solid foams as packed pentagonal dodecahedrons. Authors: Tri Truong Huu, Cuong Pham Huu, David Edouard
marriage affairs open i want an affair
. 'Metfoam2009', September 2003, Bratislava - Czech Republic (Poster). Pages: xxx. Year 2009. (Apr 14 2014 8:56AM)
[16]Article: Towards a more realistic modeling of solid foam: Use of the pentagonal dodecahedron geometry. Authors: Tri Truong Huu, Maxime Lacroix, Cuong Pham Huu, Daniel Schweich, David Edouard
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Chemical Engineering Science. No: Volume 64, Issue 24. Pages: 5131-5142. Year 2009. (Feb 22 2012 4:16PM)
[17]Presentations: Two phase pressure drop and total liquid holdup measurement in solid SiC foam beds. Authors: David Edouard, Tri Truong Huu , Patrick Nguyen, Cuong Pham Huu. 'EURO foam 2008', July 2008, Noordwijk Nederland (Poster)
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Pages: xxx. Year 2008.
(Apr 14 2014 8:49AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn