Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,964,448

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Bùi Thị Lập
Đề tài:

Nghiên cứu sử dụng nước thay thế H2 trong tổng hợp CNTs bằng phương pháp CVD

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2014

 2014

[2]Nguyễn Thị Thanh Min
Đề tài: Tổng hợp Cacbon nano ống biến tính bằng nitơ (N-CNTs) trong điều kiện việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2014

 2014

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn