Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,095,183

 Radial dispersion in liquid upflow through solid SiC foam beds
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tri Truong Huu, Régis Philippe, Patrick Nguyen, David Edouard, Daniel Schweich
Nơi đăng: Industrial and Engineering Chemistry Rechearch
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Số: Volume 50, Issue 8;Từ->đến trang: 4329-4334;Năm: 2011
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The radial dispersion process of an inert tracer in an upward liquid flow (superficial velocity from 3 × 10−3 to 13 × 10−3 m·s−1) through high-porosity (0.85 and 0.90 void fractions) solid foam samples of various lengths (6−15 cm) has been investigated. As in a standard packed bed the radial Péclet number based on the “cell diameter” is found to be of the order of 10 when the process is governed by mechanical dispersion. The results are in agreement with the flow contribution to the effective radial heat conductivity measured independently on the same type of foams.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
The radial dispersion process of an inert tracer in an upward liquid flow (superficial velocity from 3 × 10−3 to 13 × 10−3 m·s−1) through high-porosity (0.85 and 0.90 void fractions) solid foam samples of various lengths (6−15 cm) has been investigated. As in a standard packed bed the radial Péclet number based on the “cell diameter” is found to be of the order of 10 when the process is governed by mechanical dispersion. The results are in agreement with the flow contribution to the effective radial heat conductivity measured independently on the same type of foams.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn