Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,094,161

 Residence time distribution, axial liquid dispersion and dynamic–static liquid mass transfer in trickle flow reactor containing β-SiC open-cell foams
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Meryem Saber, Tri Truong Huu, Cuong Pham-Huu, David Edouard
Nơi đăng: Chemical Engineering Journal; Số: Volumes 185–186;Từ->đến trang: 294–299;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Open-cell foams are a promising new support for gas–liquid contacting and heterogeneous catalysis. Using the Piston-Dispersion-Exchange model, axial dispersion and dynamic–static liquid mass transfer coefficient are estimated from residence time distribution responses measured under co-current down flow configuration.The specific morphological parameters and the high porosity involved within open-cell foams result in low Bodenstein numbers (0.05 < Bo < 0.2 for 2.5 < Re < 20) in comparison to conventional packed beds (0.2 < Bo < 0.7 for 5 < Re < 23). Furthermore, open-cell foam improves liquid mass transfer coefficient between the dynamic and the static zones under trickle flow conditions.
ABSTRACT
Open-cell foams are a promising new support for gas–liquid contacting and heterogeneous catalysis. Using the Piston-Dispersion-Exchange model, axial dispersion and dynamic–static liquid mass transfer coefficient are estimated from residence time distribution responses measured under co-current down flow configuration.The specific morphological parameters and the high porosity involved within open-cell foams result in low Bodenstein numbers (0.05 < Bo < 0.2 for 2.5 < Re < 20) in comparison to conventional packed beds (0.2 < Bo < 0.7 for 5 < Re < 23). Furthermore, open-cell foam improves liquid mass transfer coefficient between the dynamic and the static zones under trickle flow conditions.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn