Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,658,428

 Few-Layer-Graphene supporting Palladium nanoparticles with a full accessible effective surface for liquid-phase hydrogenation reaction
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tri Truong Huu, Kambiz Chizai, Izabela Janowska, Simona Moldovan, Olidiu Ersen, Lam D. Nguyen, Marc Jacques Ledoux, Cuong Pham-Huu, Dominique Begin.
Nơi đăng: Catalysis Today; Số: Volume 189;Từ->đến trang: 294-299;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Palladium nanoparticles (NPs) dispersed on a few-layer graphene (FLG) surface were investigated as a catalyst for the liquid-phase selective hydrogenation of the C=C bond. The Pd/FLG catalyst exhibits a high hydrogenation activity compared to those obtained on the 1D support, i.e. carbon nanotubes. The high hydrogenation activity and C=C bond hydrogenation selectivity was attributed to the 2D morphology of the support with an extremely high accessible surface for reactant access and for desorption of the intermediate products before secondary hydrogenation.
ABSTRACT
Palladium nanoparticles (NPs) dispersed on a few-layer graphene (FLG) surface were investigated as a catalyst for the liquid-phase selective hydrogenation of the C=C bond. The Pd/FLG catalyst exhibits a high hydrogenation activity compared to those obtained on the 1D support, i.e. carbon nanotubes. The high hydrogenation activity and C=C bond hydrogenation selectivity was attributed to the 2D morphology of the support with an extremely high accessible surface for reactant access and for desorption of the intermediate products before secondary hydrogenation.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn