Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,658,356

 Ảnh hưởng của các điều kiện tổng hợp lên tính chất của cacbon nano ống biến tính bằng nitơ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hữu Trì, Nguyễn Đình Lâm
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Hóa học
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Số: 51 (6ABC);Từ->đến trang: 410-416;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cacbon nano ống biến tính bằng nitơ (N-CNTs) đã được nghiên cứu bởi rất nhiều tác giả, các kết quả công bố cho thấy tính chất cũng như chất lượng của sản phẩm phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tiến hành tổng hợp. Vì vậy, ở đây chúng tôi sẽ trình bày các kết quả thu được khi nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện tổng hợp lên tính chất của N-CNTs. Các phương pháp phân tích hóa lý hiện đại như nhiễu xạ tia X (XRD), quang phổ điện tử tia X (XPS), đo bề mặt riêng bằng phương pháp hấp phụ đẳng nhiệt nitơ, xử lý số liệu theo lý thuyết BET, kính hiển vi điện tử quét (SEM) và kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) sẽ được sử dụng để đánh giá tính chất cũng như hình thái bề mặt và vi cấu trúc N-CNTs. Kết quả thu được cho thấy nhiệt độ có ảnh hưởng rất lớn đến mức độ đồng đều của kích thước ống nano cũng như hàm lượng nitơ trong mạng lưới cấu trúc của N-CNTs. Bên cạnh yếu tố nhiệt độ thì nồng độ của NH3 trong môi trường phản ứng cũng ảnh hưởng lên tính chất của sản phẩm.
ABSTRACT
Nitrogen doped carbon nanotubes (N-CNTs) have been studied by many authors; the published results showed that the properties and qualities of the N-CNTs product depend on the synthesis conditions. So in this paper, we will introduce the results obtained when studying the influence of synthesis conditions on the properties of N-CNTs. The N-CNTs products were characterized by several techniques including X-ray diffraction (XRD), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), nitrogen adsorption isotherms (BET), scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM) in order to acquire more information about the properties and also the morphology, microstructure of products. The results show that the temperature has a strong influence to the diameters of the N-CNTs as well as the nitrogen content in network of products. Besides the temperature factors, the concentration of NH3 in the reaction medium also effects on the properties of the products.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn