Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,658,444

 Two phase pressure drop and total liquid holdup measurement in solid SiC foam beds
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: David Edouard, Tri Truong Huu , Patrick Nguyen, Cuong Pham Huu
Nơi đăng: 'EURO foam 2008', July 2008, Noordwijk Nederland (Poster)
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: xxx;Từ->đến trang: xxx;Năm: 2008
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Solid foam matrices have recently been introduced and present a highly permeable porous structure with a high porosity (0.60-0.95), which enables a considerable reduction of the pressure drops along a bed even with a high specific surface area. The two-phase hydrodynamic behavior with solid foam packing presented here is an important key for the future design of the reactor. From Residence Time Distribution (RTD) curves, a new set of experimental data based on the hydrodynamics parameters (pressure drop and total liquid holdup) of solid foams are presented. A model based on a cubic lattice approach is used and the two-phase pressure drop and liquid holdup are well estimated
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
Solid foam matrices have recently been introduced and present a highly permeable porous structure with a high porosity (0.60-0.95), which enables a considerable reduction of the pressure drops along a bed even with a high specific surface area. The two-phase hydrodynamic behavior with solid foam packing presented here is an important key for the future design of the reactor. From Residence Time Distribution (RTD) curves, a new set of experimental data based on the hydrodynamics parameters (pressure drop and total liquid holdup) of solid foams are presented. A model based on a cubic lattice approach is used and the two-phase pressure drop and liquid holdup are well estimated
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn