Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,094,333

 Radial Dispersion in Liquid Upflow Through Solid SiC Foam Beds
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tri Truong Huu, Régis Philippe, David Edouard, Daniel Schweich
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: 'Chisa 2010-ECCE 7', September 20010, Praha - Czech Republic (Poster)
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: xxx;Từ->đến trang: xxx;Năm: 2010
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The silicon carbide (β-SiC) in a foam shape has recently appeared like a potential candidate for the elaboration of a new generation of catalyst supports for catalytic reactions with a strong exothermicity like Fischer-Tropsch synthesis. Presently, pressure drop and thermal conductivity have been experimentally and theoretically investigated in our laboratory. In this work, we focus on the radial dispersion phenomenon, that will help understanding both hydrodynamic behavior and radial heat transfer process in these foams
ABSTRACT
The silicon carbide (β-SiC) in a foam shape has recently appeared like a potential candidate for the elaboration of a new generation of catalyst supports for catalytic reactions with a strong exothermicity like Fischer-Tropsch synthesis. Presently, pressure drop and thermal conductivity have been experimentally and theoretically investigated in our laboratory. In this work, we focus on the radial dispersion phenomenon, that will help understanding both hydrodynamic behavior and radial heat transfer process in these foams
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn