Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,095,181

 Tổng hợp cacbon nano ống bằng phương pháp kết tụ hóa học trong pha hơi sử dụng ethane làm nguồn cacbon
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hữu Trì
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà nẵng; Số: 7 (80);Từ->đến trang: 63-66;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cacbon nano ống (CNTs) đã được quan tâm bởi cộng đồng khoa học kể từ thời điểm công bố kết quả của hai nhóm nghiên cứu S. Iijima và D.S. Bethune vào năm 1993. Nhờ vào những tính chất ưu việt của CNTs mà chúng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Kết tụ hóa học trong pha hơi (CVD) là phương pháp thường được sử dụng trong tổng hợp CNTs vì có nhiều ưu điểm. Ở nghiên cứu này, tác giả đã sử dụng phương pháp CVD với nguồn cacbon là ethane và xúc tác Fe/ γ-Al2O3 để tổng hợp CNTs. Đánh giá tính chất của sản phẩm thu được bằng các phương pháp phân tích hóa lý hiện đại như phổ quang điện tử tia X (XPS), hấp phụ đẳng nhiệt nitơ lỏng và tính toán bề mặt riêng theo phương pháp BET, kính hiển vi điện tử quét (SEM) và kính hiển vi điển tử truyền qua (TEM). Ảnh hưởng của việc sử dụng khí mang lên tính chất sản phẩm cũng đã được khảo sát.
ABSTRACT
Carbon nano tubes (CNTs) have attracted by the scientific community since the time of publications of two research groups S. Iijima and D.S. Bethune in 1993. Due to their novel properties, CNTs have been applied in many different areas during the last decades. The chemical vapor deposition (CVD) is one of the methods often used to synthesize CNTs due to its advantages. In this present work, carbon nanotubes (CNTs) were synthesized from ethane with Fe/γ-Al2O3 catalyst. The morphology and properties of the final CNTs were characterised using X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), BET, Scanning electron microscopy (SEM) and Transmission electron microscopy (TEM). In addition, the results also show the influence of the carrier gas on the quality of CNTs products.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn