Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xây dựng mô hình dự báo dòng chảy kiệt trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Tô Thúy Nga*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 17, No. 11, 2019;Từ->đến trang: 44;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong những năm vừa qua, thành phố Đà Nẵng luôn ở trong tình trạng thiếu nguồn nước cung cấp do hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn luôn xảy ra mâu thuẫn về tranh chấp nguồn nước. Nghiên cứu này đã ứng dụng bộ công cụ MIKE NAM và WEAP để dự báo dòng chảy kiệt 10 ngày đến lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn. Nhằm nâng cao hiệu quả cấp nước, giảm rủi ro kiệt và làm cơ sở để các hồ chứa vận hành vừa đảm bảo mục tiêu phát điện, cấp nước cho vùng hạ du trong tương lai. Mô hình MIKE NAM đã thiết lập để dự báo dòng chảy đã được hiệu chỉnh và kiểm định với độ tin cậy cho phép để tính toán dòng chảy đến các nút, hồ chứa và mô hình WEAP tính toán được lượng nước cần và cân bằng nước trên toàn lưu vực VGTB.
ABSTRACT
Over the last years, Danang city has been facing a serious water shortage due to conflicts of interest among agencies using water in the Vu Gia-Thu Bon River basin. In this paper, the 10-day low flow in Vu Gia-Thu Bon river basin is predicted using MIKE NAM and WEAP applications. This research is expected to improve the efficiency of water supply, reduce drought risk and serve as a basis for the operation of the reservoirs to ensure the goal of generating electricity as well as supplying water to the downstream areas in the future. MIKE NAM model, calibrated and validated with allowed reliability, is established to calculate the flows to nodes and reservoirs. WEAP model is used to calculate water balance in Vu Gia - Thu Bon river area.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn