Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2002-2003. Năm: 2003.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2003-2004. Năm: 2004.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2009-2010. Số: Quyết định số 5122/QĐ-KT. Năm: 2010.
[4] Giấy khen đã đạt thành tích xuất sắc năm học 2009-2010. Số: Quyết định số 247/2010/KT. Năm: 2010.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2010-2011. Số: Quyết định số 6065/QĐ-KT. Năm: 2011.
[6] Giấy khen vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động công đoàn khóa VII. Số: Quyết định số 156/QĐ/. Năm: 2012.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2011-2012. Số: Quyết định số 6520/QĐ-KT. Năm: 2012.
[8] Bằng khen Bộ Khoa học Công Nghệ và Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam. Số: Quyết định số 886/QĐ-LHHVN. Năm: 2013.
[9] Giấy khen đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua :”Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2012. Số: Quyết định số 168/QĐ/TVCĐ. Năm: 2013.
[10] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: Quyết định số 750/QĐ-BGDĐT. Năm: 2013.
[11] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2012-2013. Số: Quyết định số 4682/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2013.
[12] Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Số: Số 751/QĐ-BGDĐT. Năm: 2013.
[13] Bằng khen UBND thành phố Đà Nẵng. Số: Quyết định số 3051/QĐ. Năm: 2013.
[14] Bằng khen Hội cơ học Việt Nam. Số: 80-13/HCH. Năm: 2013.
[15] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2013-2014. Số: 4754/QĐ/ĐHĐN. Năm: 2014.
[16] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2014-2015. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn