Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 53,180,870

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỒ NGẬP LỤT CỦA VÙNG HẠ LƯU SÔNG VU GIA THU BỒN THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHI CÓ ĐƯỜNG CAO TỐC QUẢNG NGÃI – ĐÀ NẴNG, ADB VÀ HÒA PHƯỚC HÒA KHƯƠNG. . Tác giả: TS. Tô Thúy Nga*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 7(128).2018. Trang: 52. Năm 2018. (Sep 17 2018 2:15PM)
[2]Bài báo: Đánh giá ảnh hưởng tác động của đập dâng Vĩnh điện đến xâm nhập mặn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Tác giả: TS. Tô Thúy Nga*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 480. Năm 2017. (Jul 21 2017 2:12PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến cân bằng nước của hồ chứa Đak Uy, tỉnh Kon Tum. Tác giả: Tô Thúy Nga, Phạm Thị Thương. Tuyển tập Công trình Hội cơ Thủy khí Toàn quốc 2016. Số: 01. Trang: 100-106. Năm 2017. (Dec 26 2017 7:11PM)
[4]Bài báo: Đánh giá diễn biến xâm nhập mặn trên hạ lưu sông Vu Gia – Thu Bồn khi xét đến ảnh hưởng các công trình đập dâng và hồ chứa thủy điện. Tác giả: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Kỳ yếu hội nghị cơ học Thủy Khí Toàn Quốc - ISSN- 1859-4182. Số: 2015. Trang: 103-107. Năm 2016. (Aug 3 2016 7:45PM)
[5]Bài báo: Mô phỏng xâm nhập mặn vu gia thu bồn khi xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Tác giả: Lê Hùng,Tô Thúy Nga. Hội nghị thường niên trường Đại học Thủy Lợi- ISBN – 978-604-82-1710-5. Số: ISBN – 978-604-82-1710-5. Trang: 100-102. Năm 2015. (Aug 3 2016 7:42PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu vận hành hệ thống hồ chứa lớn trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn phục vụ phòng chống lũ. Tác giả: Tô Thúy Nga. Tạp chí Khoa học và Kỹ Thuật Thủy lợi & Môi trường. Số: 48. Trang: 64-69. Năm 2015. (Jun 4 2015 10:40AM)
[7]Bài báo: Đánh giá sự ảnh hưởng điện năng của các hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia Thu Bồn khi giao thêm nhiệm vụ phòng lũ. Tác giả: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Tạp chí Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: tháng 3 năm 2014. Trang: 135-140. Năm 2014.
(Sep 23 2014 8:56PM)
[8]Bài báo: Áp dụng mô hình HEC-RESSIM mô phỏng hệ thống hồ chứa thủy điện trên lưu vực trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn. Tác giả: Lê Hùng, Tô Thúy Nga
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường – Trường Đại học Thủy lợi
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 43. Trang: 125-131. Năm 2014.
(Sep 23 2014 8:53PM)
[9]Bài báo: Đề xuất giải pháp xả lũ hợp lý hệ thống hồ chứa thủy điện lớn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Tác giả: Tô Thúy Nga
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỳ yếu hội nghị thường niên Trường Đại học Thủy lợi 2014. Số: 1-2014. Trang: 30-33. Năm 2014. (May 19 2015 4:13PM)
[10]Bài báo: Sử dụng mô hình HEC-HMS tính toán dòng chảy lũ trên lưu vực thủy văn Thành Mỹ. Tác giả: Nguyễn Đăng Thạch, Tô Thúy Nga.. Tạp chí Khoa học và Công Nghệ.Đại học Đà Năn. Số: 5[66] - 2013. Trang: 50-55. Năm 2013. (May 19 2015 4:04PM)
[11]Bài báo: Đề xuất phương pháp xây dựng biểu đồ điều phối tối ưu hồ chứa thủy điện và giải pháp áp dụng vào trong vận hành thực tế. Tác giả: Tô Thúy Nga, Lê Hùng. Kỳ yếu lễ tổng kết 20 năm thành lập quý VIFOTEC (1992-2012. Số: kỳ yếu 20 năm. Trang: 223-232. Năm 2013. (Sep 23 2014 8:59PM)
[12]Bài báo: Ảnh hưởng xả lũ của các hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn đến ngập lụt hạ lưu Quảng Nam – Đà Nẵng. Tác giả: Tô Thúy Nga, Lê Hùng,. Tuyển tập Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2012
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: tuyển tập 2012. Trang: ---. Năm 2013.
(Sep 23 2014 9:03PM)
[13]Bài báo: Đánh giá ảnh hưởng của việc trả nước mùa kiệt về sông Vu Gia đến sản lượng điện của Hồ Đakmi 4A. Tác giả: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: tuyển tập 2012. Trang: ---. Năm 2013.
(Sep 23 2014 9:06PM)
[14]Bài báo: Thiết lập mô hình mô phỏng lũ, phục vụ vận hành hệ thống hồ chứa trên sông Vu Gia Thu Bồn thời kỳ mùa lũ. Tác giả: Tô Thúy Nga. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường – Trường Đại học Thủy lợi,. Số: 42. Trang: 18-24. Năm 2013. (Sep 23 2014 8:48PM)
[15]Bài báo: Một phương pháp tiếp cận bài toán tiếp cận bài toán vậ hành hệ thống hồ chứa phòng lũ theo thời gian thực trên sông Vu Gia - Thu Bồn thời kỳ mùa lũ. Tác giả: Tô Thúy Nga, Nguyễn Thế Hùng. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường – Trường Đại học Thủy lợi. Số: 42. Trang: 33-39. Năm 2013. (Sep 23 2014 8:51PM)
[16]Bài báo: Áp dụng mô hình Nam tính toán dòng chảy lũ trên lưu vực trạm thủy văn Nông Sơn. Tác giả: Tô Thúy Nga. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 52. Trang: 35-40. Năm 2012. (Aug 17 2012 11:29AM)
[17]Bài báo: Phương pháp xây dựng quy trình vận hành điều tiết hồ chứa tối ưu và giải pháp áp dụng vào trong vận hành thực tế. Tác giả: Lê Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Tô Thúy Nga. Tuyển tập Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc. Số: 1. Trang: 203 - 211. Năm 2012. (Aug 16 2012 10:59AM)
[18]Bài báo: Ảnh hưởng xả lũ hồ chứa thủy điện A Vương đến ngập lụt hạ lưu Vu Gia – Thu Bồn. Tác giả: Tô Thúy Nga, Lê Hùng. Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 37. Trang: 72-77. Năm 2012.
(Aug 16 2012 11:06AM)
[19]Bài báo: Xây dựng biểu đồ điều phối hợp lý hồ chứa thủy điện. Tác giả: Tô Thúy Nga, Lê Hùng.. Hội Nghị Khoa học và công nghệ điện lực toàn quốc 2012
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 1-2012. Trang: 172-179. Năm 2012.
(May 19 2015 4:29PM)
[20]Bài báo: Mô hình toán điều tiết tối ưu vận hành hồ chứa đa mục đích. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Tô Thúy Nga, Lê Hùng. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2010. Số: No. Trang: 277-284. Năm 2011. (Aug 17 2012 11:34AM)
[21]Bài báo: Áp dụng mô hình Mike 11 và Hec-Ras tính cho bài toán truyền lũ trên sông Bung 4. Tác giả: Tô Thúy Nga
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 44. Trang: 81-89. Năm 2011.
(Aug 17 2012 11:24AM)
[22]Bài báo: Tìm kiếm sách lược vận hành hồ chứa nhà máy thủy điện bằng thuật toán di truyền. Tác giả: Tô Thúy Nga
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí KHKT Thủy lợi & Môi trường. Số: 38. Trang: 44-50. Năm 2010. (Aug 17 2012 11:20AM)
[23]Bài báo: Tính toán xâm nhập mặn hạ lưu hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn. Tác giả: Tô Thuý Nga, Nguyễn Thế Hùng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: No. Trang: 1-10. Năm 2003.
(Jan 25 2011 1:12PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Study on assess salinity in the downstream of Vu Gia - Thu Bon River due to the operation of Dakmi 4 Hydro-Electric reservoir in the context of climate change and water rising. Authors: LE Hung, TO Thuy Nga, NGUYEN D. Q. Chanh. Vietnam-Japan Workshop on Estuaries, Coasts and Rivers 2015, Hoi An. ISBN - 978-604-82-1531-6. Pages: 284-289. Year 2015. (Apr 19 2016 7:51PM)
[2]Presentations: Study on evaluating the effectiveness of hydropower reservoir system to flood regime in the downstream of Vu Gia – Thu Bon basin. Authors: TO Thuy Nga, LE Hung. Vietnam-Japan Workshop on Estuaries, Coasts and Rivers 2015, Hoi An. ISBN - 978-604-82-1531-6. Pages: 290-295. Year 2015. (Apr 19 2016 7:54PM)
[3]Article: On the finite element technique for the shallow water equations application to urban flooding. Authors: Nguyen The Hung, To Thuy Nga, Le Van Thao, Le Hung. World City Water Forum
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 0. Pages: 2321-2329. Year 2009.
(Aug 16 2012 10:46AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn