Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Flood risk assessment in the planning of new urban in Quangnam province, Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tô Thúy Nga, Vũ Huy Công, Lê Hùng
Nơi đăng: CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructur, Publisher Name Springer, Singapore; Số: ISBN 978-981-15-0801-1, Online ISBN 978-981-15-0802-;Từ->đến trang: 1069-1074;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn