Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng điện năng của các hồ chứa thuỷ điện trên lưu vưc sông Ba khi vận hành cắt lũ theo quy trình liên hồ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Cao Đình Huy, Lê Hùng, Tô Thúy Nga
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 22; Số: ISSN 1859-4182;Từ->đến trang: 415-483;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn