Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu xây dựng đường nước rút tiềm năng trong thời kì mùa kiệt cho lưu vực hồ chứa A Vương, tỉnh Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tô Thúy Nga, Lê Hùng, Nguyễn Thị Linh
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 22; Số: 22;Từ->đến trang: 550-566;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn