Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Phương pháp xây dựng quy trình vận hành điều tiết hồ chứa tối ưu và giải pháp áp dụng vào trong vận hành thực tế
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Tô Thúy Nga
Nơi đăng: Tuyển tập Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc; Số: 1;Từ->đến trang: 203 - 211;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cùng với sự phát triển của máy tính thì các phương pháp tối ưu đã được phát triển ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và việc áp dụng các phương pháp tối ưu có thể làm tăng từ (3÷5)% so với cách vận hành theo biểu đồ điều phối ngày nay, một trong những khó khăn khi áp dụng phương pháp tối ưu vào thực tế vận hành là việc dự báo chính xác dòng chảy đến là không thể dù là một ngày cũng không chính xác thì làm sao ta tính toán điều tiết tối ưu với chu kỳ là một năm. Trong bài báo này đã đề xuất cách xây dựng các đường bao vận hành tối ưu và đề xuất cách thức áp dụng các biểu đồ này vào trong vận hành thực tế. Áp dụng xây dựng quy trình vận hành tối ưu cho hồ chứa Krông Hnăng.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
: Along with the development of computer, optimum methods have been put into practice in various aspects. The application of optimum methods can increase the effect from 3-5 % as compared with the reservoir operation followed by the dispatch graph nowadays. However, one of the difficulities when the optimum method has been put in to practice in reality operation is that the prediction of inflow accurate is impossible, even the precise prediction of one day too. Hence, how can we calculate the optimum regulation correlative with the period of one year? In this paper, the author presents a method to establish the optimum regulation boundaries and proposes the way that these diagrams can be used in reality operation. This paper also mentions the application of these diagrams to establish the optimum operation procedure for Krong Hnang reservoir.
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn