Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ảnh hưởng xả lũ hồ chứa thủy điện A Vương đến ngập lụt hạ lưu Vu Gia – Thu Bồn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tô Thúy Nga, Lê Hùng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 37;Từ->đến trang: 72-77;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn đã và đang xây dựng nhiều hồ chứa thủy điện khác nhau như hồ A Vương (vận hành năm 2009) hồ Đăk Mi 4, Sông Tranh 2 (vận hành năm 2011), hồ sông Bung 2 và sông Bung 4. Mỗi khi đến mùa mưa lũ thì vấn đề xả lũ của các hồ chứa thủy điện điều gây nhiều tranh cãi. Sau trận lũ năm 2009, có nhiều ý kiến về việc xả lũ hồ chứa A Vương đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngập lụt hạ du. Để tìm hiểu về tác dụng trong vận hành điều tiết lũ đến mức độ ngập lụt của hạ lưu trong nghiên cứu này chúng tôi sẽ mô phỏng lại trận lũ năm 2009 và đánh giá ảnh hưởng của việc xả lũ hồ A Vương đến ngập lụt hạ du với 3 trường hợp : Khi hồ A Vương xả lũ theo số liệu thực tế năm 2009, khi xem như không có hồ và khi hồ xả lũ theo đề nghị của tác giả.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
On the Vu Gia – Thu Bon river basin system, numerous hydroelectricity reservoirs have been built or in progress, namely: A Vuong reservoir (operation since 2009), Dak Mi 4 reservoir, Song Tranh 2 (operation since 2011), Song Bung 2 and Song Bung 4. All the time, when the rainy season comes, there is always controversial about the flood spilling process of the aforementioned hydroelectricity reservoirs. After the flood even in 2009 coupled with No.9 storm named Ketsana, there were lots of arguments about the flood spilling process of A Vuong reservoir due to the serious impact on downstream flooding. In order to figure out the purpose of flood regulating operation related to the downstream flooding, in this paper, the author will re-simulate the flood event in 2009. Based on the simulating results with 3 distinctive scenarios, the author then evaluates the impact of flood spilling from A Vuong reservoir to the downstream flooding: - Vu Gia - Thu Bon river basin system, Flood from A Vuong reservoir is spilled with the happened discharge in flood event 2009. - Without A Vuong reservoir. - A Vuong reservoir spill flood discharge as the author proposes.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn