Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá sự ảnh hưởng điện năng của các hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia Thu Bồn khi giao thêm nhiệm vụ phòng lũ
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Hùng, Tô Thúy Nga
Nơi đăng: Tạp chí Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: tháng 3 năm 2014;Từ->đến trang: 135-140;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn