Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá ảnh hưởng của việc trả nước mùa kiệt về sông Vu Gia đến sản lượng điện của Hồ Đakmi 4A
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Hùng, Tô Thúy Nga
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: tuyển tập 2012;Từ->đến trang: ---;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn