Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu dự báo dòng chảy đến hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn, phục vụ điều tiết nguồn nước hạ lưu
Chủ nhiệm:  Chủ Nhiệm
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  Lê Hùng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: Đ2013-02-63 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

- Lựa chọn mô hình toán tính toán dự báo dòng chảy từ mưa trên lưu vực hồ chứa thủy Điện Sông Tranh 2, Dakmi4, A Vương..

- Xây dựng được hệ thống dữ liệu phục vụ bài toán dự báo dòng chảy cho các hồ chứa thủy Điện Sông Tranh 2, Dakmi4, A Vương..

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn