Lê Diên Tuấn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,174,598

 
Mục này được 21843 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Diên Tuấn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
Quê quán Huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thống kê - Tin học; Tại: Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Thương mại điện tử; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Khoa học máy tính và công nghệ phần mềm; Tại: Đại học Wollongong, Úc
Dạy CN: Thương mại điện tử, Tin học quản lí và Quản trị hệ thống thông tin
Lĩnh vực NC: Agent Based Modelling in E-commerce; Data Mining; Machine Learning; Business Intelligence; Business Analytics
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Thương mại điện tử, Trường ĐH Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3985912; Mobile: 
Email: ledientuan@due.edu.vn;dtl844@uowmail.edu.au
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 09/1997 đến 09/1999: Trợ giảng tại Khoa Tài chính-Thống kê, Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng.
- Từ 10/1999 đến 12/2004: Giảng viên Khoa Tài chính-Thống kê, Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng.
- Từ 01/2005 đến 01/2006: Giảng viên Khoa Thống kê-Tin học, Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng.
- Từ 02/2006 đến 08/2008: Học Thạc sĩ chuyên ngành công nghệ thông tin tại ĐH New England, Úc.
- Từ 09/2008 đến 06/2011: Giảng viên Khoa Thống kê-Tin học, Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng.
- Từ 07/2011 đến 07/2017: NCS ngành Khoa học máy tính và công nghệ phần mềm tại ĐH Wollongong, Úc.
- Từ 07/2017 đến 02/2018: Hợp tác nghiên cứu sau Tiến sĩ với giáo sư hướng dẫn tại ĐH Wollongong, Úc.
- Từ 03/2018 đến nay: Giảng viên Khoa thương mại điện tử,Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng.
- Từ 04/2018 đến nay: Trưởng bộ môn thương mại điện tử, Khoa thương mại điện tử.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo đại học (Trường hợp Đại học kinh tế-Đại học Đà Nẵng). Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: ThS. Lê Diên Tuấn. Mã số: B2010-ĐN04-47. Năm: 2011. (Apr 4 2017 8:06AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Hoàn thiện công tác thống kê nhằm ứng dụng phương pháp Sixsigma ở các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam (trường hợp các doanh nghiệp ở Đà Nẵng). Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: ThS. Lê Diên Tuấn. Mã số: B2006-ĐN04-06. Năm: 2009. (Apr 4 2017 8:01AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Ứng dụng tin học trong công tác quản lý (tính điểm học bổng) tại Khoa Tài chính - Thống kê Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đề tài cấp ĐHĐN, 2003. Chủ nhiệm: Lê Diên Tuấn. Mã số: T01-14-20. Năm: 2002. (Dec 31 2010 2:27PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng Excel trong phân tích thống kê. Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: ThS. Lê Diên Tuấn. Mã số: T1999. Năm: 2001. (Apr 4 2017 7:57AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: WTO Accession and Firm Productivity of Vietnamese Manufacturing Sector: 2006 - 2013. Tác giả: Phan Đặng My Phương, Lê Diên Tuấn. The 2nd International Conference on Commerce and Distribution. Trang: 126-136. Năm 2020. (Jul 2 2020 6:28PM)
[2]Tham luận: Xây dựng mô hình điều phối tối ưu quan hệ tín dụng thông qua môi giới điện tử trong thời đại công nghệ số. Tác giả: Lê Diên Tuấn, Phan Đặng My Phương. Hội thảo khoa học quốc gia về Tài chính và Ngân hàng. Trang: 1-12. Năm 2020. (Jul 2 2020 6:34PM)
[3]Tham luận: An Agent-based Approach for Allocation between Buyers and Sellers through a Broker Agent in E-commerce Systems. Tác giả: Le Dien Tuan and Phan Dang My Phuong. In the 9th Conference on Information Technology and Its application (CITA2020). Trang: 67-74. Năm 2020. (Jun 10 2021 10:34AM)
[4]Tham luận: Multi-Objective Modelling-Based Matching Approach between Trading Agents through a Broker with Price Discount Policies as per Quantity in B2B E-marketplae. Tác giả: Lê Diên Tuấn, Phan Đặng My Phương. In the 8th Conference on Information Technology and Its Application (CITA2019). Trang: 49-57. Năm 2019. (Jul 2 2020 6:26PM)
[5]Tham luận: A new matching approach based on benefit of broker, buyer and seller in E-commerce. Tác giả: Le Dien Tuan and Tran The Vu. In the 7th Conference on Information Technology and Its Application. Trang: 46-53. Năm 2018. (Jun 16 2019 1:30AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Broker-Based Trade Allocation in Agent-Based E-commerce. Authors: Dien Tuan Le, Dang My Phuong Phan, Van Loc Tran. In the 2nd International Conference on Human-Centered Artificial Intelligence (Computing 4Human-2021). Pages: 209-216. Year 2021. (Feb 16 2022 2:02PM)
[2]Article: An economic model-based matching approach between buyers and sellers through a broker in an open e-marketplace. Authors: Dien Tuan Le, Minjie Zhang and Fenghui Ren. Journal of Systems science and Systems engineering (SCIE). No: 2, Volume 27. Pages: 156-179. Year 2018. (Mar 25 2018 6:49PM)
[3]Presentations: A Broker-Based Matching Approach between Trading Agents using Multi-Objective Optimization in an Open E-marketplace. Authors: Dien Tuan Le, Minjie Zhang and Fenghui Ren. In the International Workshop on Smart Simulation and Modelling in Complex Systems (IJCAI 2017), Australia. Pages: 41-52. Year 2017. (Oct 13 2017 7:59AM)
[4]Article: Membership Function Based Matching Approach of Buyers and Sellers through a Broker in Open E-Marketplace. Authors: Dien Tuan Le, Fenghui Ren and Minjie Zhang. Studies in Computational Intelligence (Scopus). No: Vol 670. Pages: 125-134. Year 2017. (Apr 4 2017 9:00AM)
[5]Presentations: A Multi-Criteria Group Based Matching Approach of Buyers and Sellers Through a Broker in Open E-marketplaces. Authors: Dien Tuan Le, Minjie Zhang and Fenghui Ren. In the Ninth International Workshop on Agent-based Complex Automated Negotiations (ACAN2016), Singapore. Pages: 17-23. Year 2016. (Apr 4 2017 8:20AM)
[6]Presentations: A Broker-Based Optimal Matching Approach of Buyers and Sellers for Multi-Attribute Exchanges in Open Markets. Authors: Dien Tuan Le, Minjie Zhang and Fenghui Ren. In the IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (SMC), Hong Kong. Pages: 563-568. Year 2015. (Apr 4 2017 9:05AM)
[7]Article: A Regression-Based Approach for Threshold Selections of Support and Confidence in Association Rule Mining. Authors: Dien Tuan Le, Minjie Zhang, Fenghui Ren and Xudong Luo. International Journal of Computers and their applications (IJCA). No: Vol. 22, No. 2. Pages: 59-74. Year 2015. (Apr 4 2017 9:09AM)
[8]Article: A Relaxation Strategy with Fuzzy Constraints for Supplier Selection in a Power Market. Authors: Dien Tuan Le, Minjie Zhang and Fenghui Ren. Studies in Computational Intelligence (Scopus). No: Vol. 564. Pages: 83-97. Year 2015. (Apr 4 2017 9:12AM)
[9]Article: A Regression-Based Approach for Improving the Association Rule Mining through Predicting the Number of Rules on General Datasets. Authors: Dien Tuan Le, Fenghui Ren and Minjie Zhang. Lecture Notes in Computer Science (Scopus). No: Vol. 7458. Pages: 229-240. Year 2012. (Apr 4 2017 9:19AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Văn Thông
Đề tài: Phân tích các nhân tố tác động đến động lực làm việc của công chức tại khu vực hành chính công thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2021

 2022

[2]Trần Thị Ngọc Lan
Đề tài: Phân tích thu nhập của hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2021

 2022

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Best Paper Award

 Công nghệ thông tin

 2021

 

 The 2nd International Conference on Human-Centered Artificial Intelligence (Computing4Human)

[2] Best Paper Award

 Công nghệ thông tin

 2020

 

 Hội thảo khoa học quốc gia về Tài chính và Ngân hàng

  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (hiện nay là Trường Đại học Kinh tế) vì đã đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện khoá học 1993 - 1997. Năm: 1997.
[2] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (hiện nay là Trường Đại học Kinh tế), Đại học Đà Nẵng tặng giấy khen vì đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm 1997. Năm: 1997.
[3] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2002-2003.. Năm: 2003.
[4] Bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (đã có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc danh mục của Viện thông tin khoa học Quốc tế Hoa kỳ (ISI). Số: 4403/QĐ-UBND. Năm: 2018.
[5] Giấy chứng nhận của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2019 - 2020. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2020.
[6] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021.. Năm: 2021.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Logistics điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2020 Đại học  Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
[2]Kinh doanh điện tử (E-business)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Đại học  Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Hệ thống thông tin quản lí
Ngành: Khoa học quản lý
 2011 Thạc sĩ  Chương trình hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng với Đại học Nice Sophia Antipolis
[4]Phát triển hệ thống thông tin kinh tế
Ngành: Tin học
 2010 Đại học  Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[5]Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Ngành: Kế toán
 2010 Đại học  Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[6]Hệ thống thông tin quản lí
Ngành: Khoa học quản lý
 2009 Đại học  Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[7]Tin học đại cương
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Đại học  Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  

Reviewer:         

  • The Journal of Supercomputing (ISSN:0920-8542, E-ISSN: 1573-0484, Springer Publisher, Scopus, Q2) in March, 2018.
  • The Journal of Supercomputing (ISSN:0920-8542, E-ISSN: 1573-0484, Springer Publisher, Scopus, Q2) in March, 2021.
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ISSN 1859-0012).
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn