Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,548,384

 Nhà trường hiệu quả và vấn đề bồi dưỡng giáo viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
Effective school is a concept indicating schools which implement effectively its educational missions and goals in a similar circumstance comparing with other. As a part of making a school effective, it is necessary to train teachers in both teaching contents and skills which aim to improve learner outcomes in literacy. In order to help teachers successfully execute their tasks, suitable training programs for teachers are crucial in the context of educational innovation at present.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn