Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,585,761

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ ĐẾN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. Tác giả: PGS.TS. Trần Xuân Bách. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: 30(04).2018. Trang: 84-88. Năm 2018. (Jun 5 2019 8:46AM)
[2]Bài báo: Quản lý dạy học Tiếng Anh trung học phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực người học. Tác giả: Nguyễn Thanh Thạch; Trần Xuân Bách. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. Số: Đặc biệt 5/2017. Trang: 51-59. Năm 2017. (Jun 1 2017 10:53AM)
[3]Bài báo: Bồi dưỡng năng lực giảng viên trường đại học sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Tác giả: PGS.TS. Trần Xuân Bách, TS. Bùi Việt Phú. Tạp chí Giáo dục & Xã hội. Số: Đặc biệt tháng 12/2017. Trang: 13-16. Năm 2017. (Feb 12 2019 4:01PM)
[4]Bài báo: Phát triển đội ngũ giảng viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Tác giả: Võ Thị Thanh Thảo1, Trần Xuân Bách2. Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 20 (03) 2016. Trang: 113-119. Năm 2016. (Jan 4 2017 3:32PM)
[5]Tham luận: Định hướng đào tạo giáo viên trung học đáp ứng yêu cầu của sự thay đổi. Tác giả: GS. TS. Nguyễn Đức Chính, TS. Trần Xuân Bách . Hội thảo khoa học toàn quốc. Trang: 759-769. Năm 2015. (Oct 17 2015 4:21PM)
[6]Bài báo: Nhà trường hiệu quả và vấn đề bồi dưỡng giáo viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Tác giả: Trần Xuân Bách. Tạp chí Giáo dục. Số: Đặc biệt 5/2015. Trang: 17-19. Năm 2015. (Jun 1 2015 3:05PM)
[7]Bài báo: Phát triển chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tác giả: Trần Xuân Bách. Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Số: 14 (1)/2015. Trang: 72-77. Năm 2015. (Jun 1 2015 5:05PM)
[8]Bài báo: Phát triển cơ sở vật chất cho Trường Đại học Sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tác giả: Trần Xuân Bách. Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN. Số: Số 17B. Trang: 66-70. Năm 2015. (May 13 2016 8:25PM)
[9]Bài báo: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Tác giả: Trần Xuân Bách. Tạp chí Khoa học Giáo dục
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 102- Tháng 3/2014. Trang: 23-25. Năm 2014.
(Apr 11 2014 10:49AM)
[10]Bài báo: Vai trò của việc dạy học tiếng Anh chuyên ngành trong công tác đào tạo nguồn nhân lực hiện nay. Tác giả: Trần Xuân Bách, Nguyễn Thị Minh Huệ. Tạp chí Quản lý Giáo dục
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 55 - 12/2013. Trang: 37 -40. Năm 2013.
(Apr 11 2014 11:02AM)
[11]Bài báo: Vai trò nguồn thông tin tự đánh giá trong đánh giá giảng viên. Tác giả: Trần Xuân Bách. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 7 (68) 2013. Trang: 2-7. Năm 2013.
(Dec 16 2013 5:36PM)
[12]Bài báo: Tăng cường công tác quản lý hoạt động dạy học môn mỹ thuật ở các trường tiểu học. Tác giả: Trần Xuân Bách, Phan Thanh Tuân
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế. Số: Tập 76A, số 7 (2012). Trang: 5-12. Năm 2012. (Apr 10 2013 11:30AM)
[13]Bài báo: Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động học môn mỹ thuật ở các Trường Tiểu học trên địa bàn thị xã Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế. Tác giả: TS. Trần Xuân Bách, Đại học Đà Nẵng; ThS. Phan Thanh Tuân, Trường TH Vân Quật Đông. Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 5 (04) / 2012. Trang: 105-109. Năm 2012.
(Dec 11 2012 10:47AM)
[14]Bài báo: Xây dựng văn hóa đánh giá trong tổ chức biết học hỏi. Tác giả: Trần Xuân Bách. Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm, DHĐN. Số: 02/2012. Trang: 92-95. Năm 2012. (May 24 2012 7:55AM)
[15]Bài báo: Vai trò của cấp khoa trong việc thực hiện quy tình đánh giá giảng viên. Tác giả: Trần Xuân Bách. Tạp chí Khoa học Công nghệ. Số: 47. Trang: 189-195. Năm 2011. (Dec 31 2010 2:48PM)
[16]Bài báo: Đánh giá giảng viên cấp Khoa. Tác giả: Trần Xuân Bách. Tạp chí Quản lý Giáo dục. Số: 19. Trang: 23,33,34 và 38. Năm 2010. (Aug 15 2012 8:18AM)
[17]Bài báo: Vấn đề xây dựng nhiệm vụ cụ thể của giảng viên trong giai đoạn hiện nay . Tác giả:  Trần Xuân Bách
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: Số 1(24). Năm 2008.
(Dec 31 2010 9:26AM)
[18]Bài báo: Phương pháp phản hồi 360 độ với việc đánh giá cán bộ, giảng viên các trường đại học và vai trò của sinh viên trong việc đánh giá giảng dạy. Tác giả: Đặng Xuân Hải, Trần Xuân Bách. Tạp chí Giáo dục
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 187 (kì 1-4). Năm 2008.
(Dec 31 2010 9:26AM)
[19]Bài báo: Sinh viên đánh giá giảng viên – nguồn thông tin quan trọng trong quy trình đánh giá giảng viên . Tác giả: Trần Xuân Bách. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Số: 23. Trang: 198-207. Năm 2007. (Jan 18 2011 3:57PM)
[20]Bài báo: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra vào việc đánh giá giảng viên ở các trường Đại học trong giai đoạn hiện nay. . Tác giả: Trần Xuân Bách. Tạp chí Khoa học Giáo dục
marriage affairs open i want an affair
. Số: Số 20, 5/2007. Năm 2007.
(Dec 31 2010 9:26AM)
[21]Bài báo: Đánh giá giảng viên- Vấn đề bức thiết trong giai đoạn hiện nay . Tác giả: Trần Xuân Bách. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 3-4/2006. Năm 2006.
(Dec 31 2010 9:26AM)
[22]Bài báo: Công tác quản lý đội ngũ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của ĐHĐN. Tác giả: Trần Xuân Bách. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: số 1(9). Năm 2005. (Dec 31 2010 9:26AM)
[23]Bài báo: Về một cách tiếp cận đánh giá cán bộ quản lí trường đại học nói chung chủ nhiệm khoa nói riêng theo hướng chuẩn hóa. Tác giả: Đặng Xuân Hải, Trần Xuân Bách
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Phát triển giáo dục
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 77. Trang: Tr.28-30. Năm 2005.
(Dec 31 2010 9:26AM)
[24]Bài báo: Một số suy nghĩ về vấn đề quản lý đội ngũ góp phần nâng cao chất lượng đạo tạo ở một trường đại học . Tác giả: Phan Quang Xưng, Trần Xuân Bách
marriage affairs open i want an affair
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Kỷ yếu. Năm 2004.
(Dec 31 2010 9:26AM)
[25]Bài báo: Vấn đề quản lý nhân sự ở một trường đại học và suy nghĩ vận dụng cho đội ngũ giảng viên ở ĐHĐN. Tác giả: Đặng Xuân Hải, Trần Xuân Bách. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 9/2002. Năm 2002.
(Dec 31 2010 9:26AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: CURRENT SITUATION OF BUILDING THE EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE PLAN (RESEARCH AT THE UNIVERSITY OF DANANG - THE UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, VIETNAM). Authors: Tran Xuan Bach, Assoc. Prof., Ph.D. The University of Danang, Danang University of Science and Education, VietnamVo Hoang Le Quyen, M.A. The University of Danang, Danang University of Science and Technology, Vietnam. Международный академический вестник. No: Số 4 (48) 2020. Pages: 31-35. Year 2020. (Jun 22 2020 10:29AM)
[2]Article: POSSIBILITY TO ADAPT TO THE CHANGING OF MANAGERS OF THE VIETNAMESE UNIVERSITY IN THE 4TH INDUSTRIAL REVOLUTION. Authors: Assoc. Prof. PD. Tran Xuan Bach, The University of Da Nang - University of Science and Education, Vietnam. Международный академический вестник. No: No 5 (37) 2019. Pages: 36-41. Year 2019. (Jun 5 2019 8:57AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn