Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,609,030

(Feb 27 2020 10:17AM)(Jun 22 2020 10:02AM)(Feb 27 2020 10:12AM)(Oct 31 2017 11:22AM)(Jun 1 2017 10:59AM)(Oct 17 2015 4:27PM)(May 13 2016 8:30PM)(May 13 2016 8:36PM)(May 4 2013 3:11PM)(Oct 17 2015 4:29PM)(Oct 17 2015 4:30PM)
[1]Sổ tay Quản trị nhà trường phổ thông hướng tới phát triển năng lực học sinh Chủ biên: Đặng Xuân Hải. Đồng tác giả: Nguyễn Vinh Hiển; Trần Xuân Bách. Nơi XB: Thông tin và truyền thông. Năm 2020.
[2]Giáo trình Giáo dục học Chủ biên: Trần Xuân Bách - Hoàng Thế Hải. Đồng tác giả: Bùi Văn Vân; Vũ Minh Chiến; Lê Thị Hiền; Lê Thị Duyên; Lê Thị Phương Dung. Nơi XB: Nhà xuất bản TT và TT. Năm 2020.
[3]Công tác quản lý của tổ trưởng chuyên môn trường Tiểu học Chủ biên: Bùi Việt Phú. Đồng tác giả: Trần Xuân Bách; Lê Quang Sơn. Nơi XB: Thông tin và truyền thông. Năm 2019.
[4]Đánh giá và quản lí các hoạt động đánh giá trong giáo dục Chủ biên: Nguyễn Đức Chính. Đồng tác giả: Đào Thị Mai Hoa - Phạm Thị Nga - Trần Xuân Bách. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2017.
[5]Những vấn đề cơ bản về quản lý thiết bị dạy học ở trường phổ thông Chủ biên: Trần Xuân Bách; Lê Thanh Huy. Nơi XB: NXB Thông tin và truyền thông. Năm 2017.
[6]Quản lý hành chính Nhà nước và- Quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo Chủ biên: TS.Trần Xuân Bách; TS. Bùi Việt Phú; PGS.TS. Lê Quang Sơn. Nơi XB: Giáo dục Việt Nam. Năm 2016.
[7]Đánh giá giảng viên đại học Chủ biên: TS. Trần Xuân Bách. Nơi XB: Giáo dục Việt Nam. Năm 2015.
[8]Quản lý chất lượng trong giáo dục Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Đức Chính. Đồng tác giả: TS. Trần Xuân Bách. Nơi XB: Giáo dục Việt Nam. Năm 2015.
[9]Quản lý giáo dục mầm non Chủ biên: Trần Xuân Bách - Lê Đình Sơn. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2013.
[10]Quản lý sự thay đổi trong giáo dục Chủ biên: Trần Xuân Bách. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Năm 2010.
[11]Xã hội học giáo dục Chủ biên: Trần Xuân Bách. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Năm 2010.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn