Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,421,725

 Phát triển chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Xuân Bách
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN; Số: 14 (1)/2015;Từ->đến trang: 72-77;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Để thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục cần có cách tiếp cận mớitrong công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà trường. Phát triển chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý(CBQL) trường mầm non cần được phát triển trên cơ sở mô hình năng lực đã được thể hiện ở chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non. Theo đó người CBQL trường mầm non cần phải được phát triển các năng lực lãnh đạo và quản l‎í trường học.Vì vậy, việc phát triển chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non là một trong những vấn đề cấp thiết đối với một cơ sở thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và CBQL. Kết quả nghiên cứu về phát triển chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non có ý nghĩa lý luận và thực tiễn để giải quyết được một vấn đề cấp thiết hiện nay.
ABSTRACT
In order to innovate the education basically and comprehensively, there needs to be a new approach to the enhancement of the managing staff. developing the program for training the managing staff at kindergarten needs to be based on the development of the competence model expressed in the standards of being a rector at kindergarten. Accordingly, it is necessary for a manager at kindergarten to be trained to have leadership and school managing skills. Therefore, developing the program for training the managing staff at kindergarten is urgent for an institution where the teaching and managing staff are trained and enhanced. The research results have a theorectical and practical significance in dealing with the urgent problem currently.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn