Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,421,753

 Định hướng đào tạo giáo viên trung học đáp ứng yêu cầu của sự thay đổi
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: GS. TS. Nguyễn Đức Chính, TS. Trần Xuân Bách
Nơi đăng: Hội thảo khoa học toàn quốc; Số: ISBN: 978-604-80-1310-3;Từ->đến trang: 759-769;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đào tạo giáo viên đáp ứng sự thay đổi là một trong những nhiệm vụ mang tính sống còn đối với hệ thống giáo dục Việt Nam, vì đây là lực lượng quyết định tới chất lượng giáo dục, tới công cuộc đổi mới một cách căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam. Giáo viên trung học có tầm nhìn hướng ra thế giới, có bản lĩnh và hoài bão là những năng lực chủ đạo của chương trình đào tạo giáo viên trung học của Việt Nam trong thời gian tới. Ba năng lực gốc này là kim chỉ nam cho việc phát triển chương trình đào tạo giáo viên trung học, chỉ rõ những lĩnh vực kiến thức, kĩ năng được tích lũy trong trường. Những năng lực gốc đó sẽ quy định việc thiết kế các lĩnh vực cần đạt trong suốt quá trình học tập và các lĩnh vực liên quan tới năng lực chuyên môn và nghiệp vụ.
ABSTRACT
Đào tạo giáo viên đáp ứng sự thay đổi là một trong những nhiệm vụ mang tính sống còn đối với hệ thống giáo dục Việt Nam, vì đây là lực lượng quyết định tới chất lượng giáo dục, tới công cuộc đổi mới một cách căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam. Giáo viên trung học có tầm nhìn hướng ra thế giới, có bản lĩnh và hoài bão là những năng lực chủ đạo của chương trình đào tạo giáo viên trung học của Việt Nam trong thời gian tới. Ba năng lực gốc này là kim chỉ nam cho việc phát triển chương trình đào tạo giáo viên trung học, chỉ rõ những lĩnh vực kiến thức, kĩ năng được tích lũy trong trường. Những năng lực gốc đó sẽ quy định việc thiết kế các lĩnh vực cần đạt trong suốt quá trình học tập và các lĩnh vực liên quan tới năng lực chuyên môn và nghiệp vụ.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn