Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,548,407

 Phát triển cơ sở vật chất cho Trường Đại học Sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Xuân Bách
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN; Số: Số 17B;Từ->đến trang: 66-70;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các trường đại học sư phạm là “máy cái” của hệ thống giáo dục mầm non và phổ thông trong việc thực hiện những định hướng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Việc nghiên cứu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo cho Trường Đại học Sư phạm là đặc biệt quan trọng trong đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo sau năm 2015, chuẩn bị nguồn lực nhằm phục vụ tốt cho công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015. Cơ sở vật chất, trang thiết bị góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm của giáo viên, góp phần đổi mới PPDH theo hướng tích cực hóa các hoạt động của người học. Đặc biệt, thông qua các phòng học có thiết bị hiện đại GV đại học sẽ được tập huấn về các PPDH tích cực, kỹ năng sử dụng thiết bị hiện đại vào dạy học đại học.
ABSTRACT
Universities of education are the “main machine” of the system of early childhood and comprehensive education in implementing the orientations of innovating education basically and comprehensively. The investment in facilities and equipment for training at University of Education serving basic and comprehensive innovation in education and training after the year 2015 helps prepare the source for training and fostering the teaching staff reforming the comprehensive program and syllabus after 2015. The facilities and equipment contribute to improving the profession and pedagogical skills of the teaching staff, which helps reform the teaching method in the way that enables the learners to make their activities positive. Especially, thanks to the rooms equipped with modern equipment, the teaching staff can have a chance to learn about positive methods and skills at using the modern equipment in their teaching.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn