Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,548,326

 Phát triển đội ngũ giảng viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Thị Thanh Thảo1, Trần Xuân Bách2
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng; Số: 20 (03) 2016;Từ->đến trang: 113-119;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết tập trung đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông qua việc khảo sát cán bộ quản lý và giảng viên. Kết quả cho thấy hiện Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum còn đang thiếu về lượng lẫn về chất. Số lượng giảng viên chưa đáp ứng được nhu cầu dạy học trong một số ngành như khối Kỹ thuật, Luật học, nông nghiệp…còn cao. Bên cạnh đó, với đội ngũ hiện tại thì đang cần bổ sung thên nhiều năng lực như năng lực phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học…Do vậy, Ban Lãnh đạo nhà trường cần có kế hoạch quy hoạch phát triển đội ngũ này trong tương lai, có nhiều chính sách khuyến khích giảng viên nâng cao trình độ cũng như năng lực nghề nghiệp đáp ứng trong bối cảnh mới.
ABSTRACT
The article focuses on evaluating the status of teaching staff at the University of Danang – Campus in Kon Tum via examining managing staff and lecturers. The results show that there is a lack of teaching staff at the University of Danang – Campus in Kon Tum both in quality and quantity. The number of teaching staff who have not satisfied teaching needs in some sectors such as engineering, Law and Agriculture is still high. Additionally, the current teaching staff is also weak in some capabilities such as professional development capabilities and science research. Therefore, it is necessary that the managing board have the plan to enhance staff capacity in the coming time as well as passing policies to encourage teaching staff to improve their professional capacity to meet social demands in the new context.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn