Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,419,899

 Quản lý dạy học Tiếng Anh trung học phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực người học
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Thạch; Trần Xuân Bách
Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục và Xã hội; Số: Đặc biệt 5/2017;Từ->đến trang: 51-59;Năm: 2017
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đòi hỏi toàn bộ hoạt động dạy học cũng phải thay đổi theo hướng tiếp cận, phát triển năng lực người học. Nhằm theo kịp các hệ thống giáo dục tiên tiến cũng như tiến tới đạt chuẩn quốc tế trong giáo dục, hệ thống giáo dục Việt Nam nói chung và dạy học tiếng Anh THPT nói riêng cũng đang từng bước thay đổi từ dạy học theo nội dung kiến thức sang dạy học theo hướng tiếp cận năng lực người học. Trên cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học, bài viết đề xuất quản lý dạy học tiếng Anh THPT theo hướng tiếp cận năng lực người học góp phần nâng cao hiệu quả dạy học tiếng Anh THPT hiện nay.
ABSTRACT
Basic and overall innovations in education require of comprehensive changes in teaching and learning in the approach of developing learners’ competence. In order to catch up with other advanced education systems as well as to reach international standards, Vietnamese education in general and English teaching in particular need to shift away from knowledge-based learning to competence-based learning. On the basis of the firm theoretical background of educational administration, this article suggests that learners’ competence-based approach should be implemented at High School in order to improve the effectiveness of teaching English at this level.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn