Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,422,058

 Vai trò của cấp khoa trong việc thực hiện quy tình đánh giá giảng viên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Xuân Bách
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 47;Từ->đến trang: 189-195;Năm: 2011
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đánh giá giảng viên đã trở thành một hoạt động nhất thiết phải có trong bối cảnh giáo dục đại học của nước ta hiện nay. Để tiến hành đánh giá giảng viên, cần phải xây dựng bộ tiêu chuẩn gồm các tiêu chí và quy trình đánh giá cụ thể. Chức năng kiểm tra, đánh giá đối với đội ngũ giảng viên trong hoạt động quản lí của khoa là không thể thiếu và có vai trò vô cùng quan trọng, không ai có thể làm tốt hơn việc đánh giá giảng viên bằng đơn vị khoa. Với vai trò là người tổ chức công việc chuyên môn, quản lý trực tiếp, cũng như là việc nắm bắt chuyên môn của giảng viên, khoa là đơn vị tiến hành thực hiện những công việc chủ yếu của qui trình đánh giá giảng viên.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
At present, lecturer assessment has become a compulsory activity in higher education system of Vietnam. It is necessary to build a set of standardised principles and processes before assessing lecturers. Among many roles of the department, a regular assessment of lecturer’s teaching activity is definitely important. There is no member or organisation whose assessment is better or more proper than department’s staff and executive board. Having the roles of organizing professional jobs and managing teaching staff directly as well as having a good understanding about lecturer, the department is mainly responsible for all important steps of lecturer assessment process.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn