Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,548,756

 TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ ĐẾN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Trần Xuân Bách
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng; Số: 30(04).2018;Từ->đến trang: 84-88;Năm: 2018
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sự chuyển đổi từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 sang cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) đặt ra cho nhân loại nói chung và cho các nền kinh tế nói riêng nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức. Giáo dục (GD) là một bộ phận của kinh tế - xã hội (KT-XH), nên GD nói chung và GD đại học (ĐH) nói riêng cũng chịu sự chi phối bởi những đặc điểm của cuộc cách mạng này. Chúng ta cần nhận diện những tác động đến GD nói chung, GDĐH nói riêng trong bối cảnh chuyển đổi này và xác định yêu cầu về năng lực thích ứng của cán bộ quản lí giáo dục đại học (CBQL GD ĐH) khi đối mặt với những thách thức của các thay đổi xuất hiện trong cuộc CMCN 4.0.
ABSTRACT
The transformation from the 3rd industrial revolution to the 4th industrial revolution (Revolution 4.0) has put forth opportunities as well as challenges for humankind in general and for economies in particular. Education is a part of socio-economy, so education in general and higher education in particular is also influenced by the characteristics of this revolution. It is necessary to identify the impacts on education in general, higher education in particular in this transformation context and determine adaptation requirements to face the challenges of changes occurring in Revolution 4.0.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn