Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,548,278

 POSSIBILITY TO ADAPT TO THE CHANGING OF MANAGERS OF THE VIETNAMESE UNIVERSITY IN THE 4TH INDUSTRIAL REVOLUTION
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Assoc. Prof. PD. Tran Xuan Bach, The University of Da Nang - University of Science and Education, Vietnam
Nơi đăng: Международный академический вестник; Số: No 5 (37) 2019;Từ->đến trang: 36-41;Năm: 2019
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
as well as challenges. Education as a social institution is also effected by this one. Therefore, identifying the role of educational management staffs in general and university management staffs in particular when they face to the challenge and impact of the change in the 4th revolution is imperative to enhance their adaptability to the new context.
[ thay bach_1.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn