Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,418,893

 Sinh viên đánh giá giảng viên – nguồn thông tin quan trọng trong quy trình đánh giá giảng viên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Xuân Bách
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Số: 23;Từ->đến trang: 198-207;Năm: 2007
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Một hoạt động trong toàn bộ hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục đại học là: sinh viên đánh giá giảng viên. Sinh viên đánh giá giảng viên đã có những bước phát triển mạnh mẽ mang tính tổng hợp và toàn diện ở các nước phát triển. Theo sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân: “Từ năm nay, SV được quyền đánh giá thầy”. Để việc đánh giá giảng viên sớm được thực hiện một cách khoa học, có hiệu quả trong các trường đại học ở nước ta, bài viết nêu nên cơ sở của việc sinh viên đánh giá giảng viên nhằm góp phần xây dựng luận cứ cho quy trình đánh giá giảng viên trong thời gian tới.
ABSTRACT
One component in the whole process of university quality assurrance is the student evaluation of teacher effectiveness. Student rating teacher effectiveness has made a great overall and integrative progress in developed countries. According to the direction given by the Deputy Priminister and Minister of Education and Training Nguyen Thien Nhan, "From now on, students are allowed to evaluate their teachers". In order for the practice of student evaluation of teachers to be effectively and scientifically introduced in Vietnamese universities, this paper aims to provide some theoretical grounds of student evaluation of teachers, serving as a theoretical basis for the procedures of student evaluation of teachers in future. marriage affairs open i want an affairunfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn