Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,548,292

  Một số suy nghĩ về vấn đề quản lý đội ngũ góp phần nâng cao chất lượng đạo tạo ở một trường đại học
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Quang Xưng, Trần Xuân Bách
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: Kỷ yếu;Từ->đến trang: ;Năm: 2004
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
3/2004. "Đổi mới giáo dục Đại hoc Việt Nam- Hội nhập và thách thức",
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn