Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,420,810

 Công tác quản lý đội ngũ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của ĐHĐN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Xuân Bách
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: số 1(9) ;Từ->đến trang: ;Năm: 2005
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Vận dụng lý thuyết phát triển nguồn nhân lực trong việc phát triển đội ngũ giảng giảng viên hiện nay là một việc làm cần thiết. Từ thực trang đội ngũ giảng viên của ĐHĐN, bài viết đề cập đến hệ giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên của Đại học Đà Nẵng, đặc biệt là công tác qui hoạch đội ngũ để đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường trong những năm tiếp theo.
ABSTRACT

It is now necessary to apply the human resource management to the development of the teaching staff of a university. From the observation of the practical situation of the teaching staff of the University of Danang, this research recommends some ways to develop the teaching staff of the University of Danang, particularly the development of a human resource plan to fill the development needs of the university for the years to come.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn