Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,420,685

  Đánh giá giảng viên- Vấn đề bức thiết trong giai đoạn hiện nay
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Xuân Bách
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: Số 3-4/2006.;Từ->đến trang: ;Năm: 2006
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay ở các nước phát triển công tác đánh giá giảng viên đã có những bước phát triển mạnh mẽ mang tính tổng hợp và toàn diện. Đánh giá bao gồm cả việc thu thập, phân tích, giải thích và sử dụng các thông tin mang tính khoa học về giảng viên nhằm mục tiêu hoàn thiện và tự hoàn thiện đội ngũ giảng viên của nhà trường. Để việc đánh giá giảng viên sớm được thực hiện một cách khoa học, có hiệu quả hơn trong các trường đại học ở nước ta, bài viết nêu nên một vài nét về thực trạng và qua đó đề cập đến sự cần thiết của việc cải tiến đánh giá giảng viên.
ABSTRACT

Nowdays the assessment and evaluation of lecturers in the developed countries have achieved drastic progress in all aspects concerning collecting, analysing, interpreting and using the professional information about the lecturers for the improvement of the teaching staff. With the aim of contributing to an effective, scientific assessment of lecturers in the universities in Vietnam, this article sketches the problems of the current situation and discusses the necessity of the improvement of assessing the lecturers.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn