Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,548,249

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra vào việc đánh giá giảng viên ở các trường Đại học trong giai đoạn hiện nay.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Xuân Bách
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Giáo dục
marriage affairs open i want an affair
; Số: Số 20, 5/2007.;Từ->đến trang: ;Năm: 2007
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
: Hiện nay công tác đánh giá giảng viên đã là một vấn đề bức thiết.  Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra và đánh giá cán bộ để  xây dựng qui trình đánh giá giảng viên trong giai đoạn hiện nay là một vấn đề cần  được nghiên cứu. Có như vậy, việc đánh giá giảng viên trong các trường đại học được thực hiện một cách khoa học, phù hợp với thực tiết Việt Nam và mang lại hiệu quả mong đợi.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn