Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,418,367

  Vấn đề xây dựng nhiệm vụ cụ thể của giảng viên trong giai đoạn hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Trần Xuân Bách
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: Số 1(24);Từ->đến trang: ;Năm: 2008
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các trường đại học hiện nay tập trung vào những vấn đề then chốt là phát triển và đánh giá giảng viên. Muốnđánh giá giảng viên, trước hết cần phải xác định được chức trách, nhiệm vụ cụ thể của giảng viên theo mục tiêu của từng trường trong giai đoạn mới, thay cho những quy định có tính khái quát hoặc không còn phù hợp với mục tiêu của từng trường. Bài viết nêu lên cơ sở của việc xây dựng chức trách, nhiệm vụ giảng viên trong thời gian tới, làm căn cứ cho việc xây dựng quy định về đánh giá giảng viên.
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
The crucial issue in universities at the present time is to assess lecturers and to develop this workforce. To achieve this objective, it is required that the responsibility and specific tasks of the lecturers be identified according to the objectives of each university in the new stage. These should be the replacement of the broad regulations which cannot provide specific criteria or no longer suitable to the objectives for each university. This article proposes the foundation for the establishment of the responsibility and specific tasks of the lecturers which serves as the basis to set up the regulations in assessing the lecturers. 
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn