Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,548,424

 Vai trò nguồn thông tin tự đánh giá trong đánh giá giảng viên
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Xuân Bách
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: 7 (68) 2013;Từ->đến trang: 2-7;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các trường đại học trên thế giới, đặc biệt là những trường theo hệ thống tự chủ, có một truyền thống lâu năm và thực hành đánh giá giảng viên thông qua cả cơ chế chính thức và không chính thức. Đặc trưng nghề nghiệp của giảng viên là có tính độc lập và trách nhiệm cá nhân cao, do đó đặc điểm cơ bản của đánh giá giảng viên là họ vừa là người đánh giá, vừa là người được đánh giá. Nguồn thông tin về bản thân giảng viên qua tự báo cáo kèm theo minh chứng có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác đánh giá hoạt động của giảng viên. Đó là khẳng định của nhiều nhà nghiên cứu về đánh giá giảng viên các trường đại học trên thế giới. Đây sẽ là những kinh nghiệm tốt cho quá trình xây dựng các tiêu chí và quy trình đánh giá giảng viên ở nước ta.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
Universities all over the world, especially the self-governing ones, have a long tradtion of assessing their own lecturers through both formal and informal processes. The profession of lecturing is characterized by independence and high individual accountability, hence one basic characteristic of lecturer assessment is that the lecturers themselves are both assessors and assessees. Information about the lecturers revealed in their self-reports enclosed with proofs is of great significance in the procedure of assessing the lecturers’work. This has been asserted by many experts in lecturer assessing from many universities in the world. This, as a result, will furnish Vietnam with valuable experience for the process of establishing the criteria and procedures for lecturer assessment.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn