Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,418,833

 Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Xuân Bách
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Giáo dục
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 102- Tháng 3/2014;Từ->đến trang: 23-25;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết 8 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết nhấn mạnh: “….Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu chú trọng trang bị kiến thức sang tập trung phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học…”. Dạy học không chỉ là một khoa học mà còn là một nghệ thuật. Để hoạt động dạy học có hiệu quả, người giáo viên phải hội đủ ba điều kiện cần: một là được đào tạo, bồi dưỡng tốt; hai là luôn rút kinh nghiệm và tích lũy trải nghiệm để cải tiến liên tục và ba là có năng khiếu sư phạm. Bài báo nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo trong hệ thống giáo dục, đặc biệt là trong các trường sư phạm.
ABSTRACT
The 11th Central Committee of the Communist Party of Vietnam has issued a Resolution number 8 regarding to a fundamentally comprehensive improvement of the education system in order to meet demands of industrialization and modernization in the context of the socialist-oriented market economy and international integration. The Resolution emphases: “….Education should aim not only to transfer knowledge to learners but also to develop their comprehensive ability and virtue…”. Teaching is both a science and an art. Therefore, a teacher must have the following three conditions which help to create teaching effectiveness: first, he/she should have been trained and retrained well; second, he/she should continuously learn experiences from colleagues for one’s own progress, and third, he/she should have pedagogical skills. This article focuses on the important role of training and retraining teaching staff in the education system, particularly at pedagogical institutions.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn