Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,419,543

 Vai trò của việc dạy học tiếng Anh chuyên ngành trong công tác đào tạo nguồn nhân lực hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Xuân Bách, Nguyễn Thị Minh Huệ
Nơi đăng: Tạp chí Quản lý Giáo dục
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 55 - 12/2013;Từ->đến trang: 37 -40;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tốc độ và trình độ đổi mới và ứng dụng tri thức quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia. Tiếng Anh có vai trò và vị trí quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế. Vì biết tiếng Anh không chỉ là yêu cầu tất yếu của lao động có kỹ thuật cao nhằm đáp ứng các quy trình công nghệ thường xuyên được đổi mới, mà biết tiếng Anh còn là thể hiểu biết sâu sắc hơn nữa về nền văn minh thế giới, mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa và phát triển tiềm năng của mỗi người. Vì vậy, việc tăng cường vai trò của việc dạy học tiếng anh chuyên ngành (TACN) ở các trường đại học, cao đẳng có một vai trò hết sức quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
The speed, level of innovation and knowledge application determines the development of each country. English has important position and role in training high-quality human resources to meet the development requirements of the country in the process of international integration. Knowing English is not only indispensable requirement of high technical workers to meet the technological process which is always innovated, but with English we can understand about world civilizations , expand cooperation, cultural exchanges and develop the potential of each person. Therefore, the strengthening of the role of teaching and learning specialized English in universities and colleges has a very important role, contributing to improving the quality of human resources.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn